Een gemeente is bij voorkeur een gezellig dorp: voldoende groen en open ruimte, een sociale mix van bebouwing, een mobiliteit op maat, plaats voor sport, spel en recreatie, en natuurlijk ook voldoende ruimte voor een bruisend verenigingsleven. We zijn voortdurend in de weer om te streven naar wat jullie het meest gelukkig kan maken. Want mensen willen zich goed voelen in hun vel. Vandaag meer dan ooit streven we naar dat goed gevoel, naar geborgenheid.

ONDERWIJS

Kinderen moeten kunnen opgroeien tot evenwichtig denkende volwassenen die respect hebben voor mekaar.
Affligem heeft geen gemeentelijk onderwijs, maar toch is er een scholenoverleg waarin we samen met de directies initiatieven nemen om onze kinderen zo comfortabel mogelijk te laten genieten van hun schooltijd. Zo ondersteunen we de scholen bij het zwemmen en sporten, we bieden cultuur aan, helpen bij het huisvuilbeleid, helpen bij huiswerkbegeleiding door de inzet van vrijwilligers. Wij nemen ook initiatieven voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Uniek in de hele regio is onze financiële bijdrage voor de voor- en naschoolse kinderopvang en het middagtoezicht. Voor ons moet de kinderopvang betaalbaar blijven. We hebben ook een taalstimulerend vakantieaanbod voor kinderen die thuis amper Nederlands spreken.

INSPRAAK VOOR BETROKKEN BURGERS

CD&V trok tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen met LIJST BURGEMEESTER naar de kiezer. Naast Myriam en Arlette, twee SP.A (nu VOORUIT)-kandidaten vervoegden ook Gunnar, Bart, Steven en Annelies onze lijst als BETROKKEN BURGERS en gaven ze hun inzichten mee in wat Affligem nodig heeft.
We zijn samen vertrokken vanuit een verhaal, een project, een karrevracht aan sterke en frisse ideeën. En die inspraak is er nog steeds. Door te luisteren hoor je veel!
Wie zich betrokken voelt om Affligem mee vorm te geven, is altijd welkom in onze groe

VRIJWILLIGERS

In Affligem draait heel veel op een grote groep vrijwilligers. Zij verdienen alle lof, we kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn en steunen hen waar het kan.

SENIOREN

Het aantal senioren in Affligem neemt jaar na jaar toe, maar wordt ook steeds diverser: er zijn (jong) gepensioneerden die zich vol enthousiasme inzetten als vrijwilliger en die ten volle willen genieten van het leven, er zijn de zorgbehoevenden die ondersteund worden door hun mantelzorger, de alleenstaande ouderen zonder familie in de buurt.
Voor ieder van hen proberen wij een gepast beleid te voeren door:

• in samenwerking met de seniorenraad te zorgen voor een gevarieerd en vernieuwend
vrijetijdsaanbod en het creëren van ontmoetingskansen;
• het informeren van senioren via de seniorenbeurs, de seniorengids en diverse infomomenten;
• het organiseren van ICT-cursussen voor senioren;
• het ondersteunen van zorgbehoevenden en mantelzorgers o.a. door het verhogen
van de gemeentelijke mantelzorgpremie;
• het stimuleren en ondersteunen van de Minder Mobielen Centrale (MMC).

Tijdens de coronapandemie werd het coronaseniorenkrantje geboren als hart onder de riem van de Affligemse senior. Dit krantje werd sterk geapprecieerd en wordt mogelijk ook na de coronapandemie uitgegeven, bijvoorbeeld tijdens de seniorenweek.

JUBILARISSEN

We maakten er steeds een zaak van om jubilarissen een persoonlijke viering te geven waarbij we aan huis gaan om hun levensverhaal te horen en een persoonlijke speech te brengen tijdens de receptie in het gemeentehuis. Het warme onthaal, de gezellige en deugddoende babbel, het enthousiasme en levenservaring zijn echte opstekers.
De voorbije twee jaar hebben we dit concept jammer genoeg niet kunnen uitvoeren. Maar we brachten wel aan elk jubilerend koppel een coronaveilig bezoek aan de deur. Na de pandemie hopen we hen opnieuw te mogen verwennen met een receptie en bijhorende speech in het gemeentehuis.

HET OCMW: EEN LICHTBAKEN IN DONKERE TIJDEN

Tijdens de coronacrisis werd een duwtje in de rug gegeven aan kwetsbare doelgroepen. Vooral de stijgende energieprijs baarde ons zorgen. Naast extra Afflibonnen werd daarom voorzien in tegemoetkomingen voor gas, elektriciteit en ook water. Indien nodig zal dit in 2022 herhaald worden.

We vinden het belangrijk om te kijken naar de oorzaken van energiearmoede. Daarom moet er aandacht gaan naar preventieve aanpassingen van woningen en begeleiding naar energiezuinig wonen. Hiervoor zetten we volop in op het wooninfopunt, dat op maat van individuele gezinnen begeleiding geeft in het kluwen van premieaanvragen, reglementen, enz.

Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Om hen alle kansen tot ontplooiing te geven werd steun verleend in de vorm van starterspakketten en laptops.
De ervaring leert ons dat de drempel om hulp te vragen bij het OCMW voor sommigen te hoog ligt. Daarom werd bij de uitwerking van deze steunmaatregel nauw samengewerkt met de Affligemse scholen.

DEGELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR VOOR IEDEREEN

We zorgden voor herbeplanting voor de Pastorijvijver, nieuwe pingpongtafels en een milieuvriendelijk waterfonteintje voor de sporthal, nieuwe led-verlichting en dit jaar uitbreiding van de paddock en omheining van de paardenpiste, nieuwe led-verlichting voor het B-terrein, sproeiwagentjes, doelen en een ballenvanger voor Eendracht Hekelgem, nieuwe doelen, netten en ballenvanger voor EMI Essene, groot onderhoud van het kunstgrasveld, nieuwe ballenvanger en afbraak van de asbestplaten van de oude tribune van de Leeuwkens Teralfene. De succesvolle scholenveldloop werd omgedoopt in een coronaproof HINDERNISSENPARCOURS.

Zoals alle verenigingen ontvingen ook de sportclubs een 150% SUBSIDIE van het covid-noodfonds.

AANDACHT VOOR HET AFFLIGEMS ERFGOED

We zetten in op de inventarisatie van klein historisch erfgoed zoals onze mooie, waardevolle kapelletjes. Er wordt bekeken welke kapelletjes kunnen gerestaureerd worden om zo het werk van wijlen oud-schepen Leo De Rijck verder te zetten. We hebben ook aandacht voor het funerair erfgoed van onze kerkhoven en de inventarisatie van historisch, bouwkundig erfgoed zoals monumenten, landschapselementen en wandelwegen. We ondersteunen de jaarlijkse erfgoeddag.
Onze Affligemse parels, zoals onze zandschilderkunst en hopcultuur, zetten we in de kijker in het Oud Gemeentehuis in Hekelgem met ons archief, museum en initiatieven rond zandschilderkunst en zandtapijten en met het hoptrefpunt en hopactiviteiten in de Abdij Affligem, hopveld en de hopdag.
Onze Heemkundige Kring zet in op archiveren en digitaliseren. Je kan er op vaste tijdstippen de plaatselijke heemkunde en geschiedenis leren kennen.

Ruimte voor ontmoeting

De Cultuurzaal Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen samenkomen en geloven in de kracht van het verenigingsleven. Ruimte voor ontmoeting staat daarbij centraal. In 2021 openden we de gerenoveerde cultuurzaal. Tijdens een feestelijke opening trokken velen grote...

read more

Groen en duurzaam Affligem

OVER WONEN Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor de toenemende vergrijzing, de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen en het verlangen naar zelfstandigheid bij personen met een beperking. Zorgwonen, waarbij een kleinere...

read more

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.