Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar vervoer, bouwwerven en werken door nutsmaatschappijen.  Dat kan onveilige situaties en ongevallen veroorzaken. In deze legislatuur willen we dan ook een inhaalbeweging doen voor de investering in veilige straatinrichtingen, waarbij de volledige bovenlaag wordt vernieuwd, van straat tot voetpad. U krijgt wel de garantie dat wij bij elke heraanleg eerst een camera-onderzoek van de onderliggende riolering zullen laten uitvoeren. We gaan investeren, maar nooit nutteloos.

Allemaal maken we gebruik van onze wegen, voetpaden, fietspaden en trage wegen. De ene keer zijn we zelf gehaast in ons woon- en werkverkeer.  De andere keer zijn we als wandelaar of fietser op pad, of brengen we onze kinderen naar school.Hoe we ons ook bewegen, iedereen wil op een vlotte, veilige en comfortabele manier zijn bestemming bereiken.Trageweggebruikers willen we vooral zichtbaarder maken. Soms ervaren we zwaar vervoer als hinderlijk, maar af en toe is dat ook noodzakelijk.

Onze ligging aan de E40, op een steenworp van Brussel en een drukke gewestweg zoals de Brusselbaan, zorgen voor sluipverkeer uit de naburige gemeenten.  Dat kunnen we onmogelijk vermijden. Door verstandige herinrichtingen willen we dit verkeer terugbrengen naar de straten die bestemd zijn voor doorgaand verkeer. Woonwijken mogen niet langer een doolhof voor sluipverkeer zijn.

Wij willen werk maken van een vlot en veilig verkeer.  Vandaar dat we inzetten op goed onderhouden wegen, veilige schoolomgevingen en de aanleg van trage wegen.  Investeringen in het wegennet met voet- en fietspaden zijn een noodzaak.  We trachten het zwaar vervoer te ontmoedigen door trajectcontrole in het cameraschild van onze politiezone.

Hiervoor investeren we het nooit geziene bedrag van €4,2 miljoen.
In dit budget zijn volgende onderdelen voorzien:
–           €2,15 miljoen voor het herstellen van asfaltlagen
–           €1,5 miljoen voor herstelling en onderhoud van bestaande voetpaden
–           €300.000  voor de aanleg van nieuwe voetpaden

In 2020 staan reeds volgende straten op de planning: de Fosselstraat langs beide zijden en de Burgemeester Wambacqstraat. Na de winter wordt bekeken welke straten prioritair ook moeten aangepakt worden; een proces dat we jaarlijks zullen herhalen.

We gaan telkens voor zo uniform mogelijke straatbeelden. Lappendekens behoren tot het verleden. De voetpaden zullen voldoen aan de 8–88 regel: zowel een 8-jarige als een 88-jarige moet zich veilig en vlot over onze voetpaden kunnen bewegen.

Affligem is erin geslaagd om de mensen uit de drie dorpen samen te brengen op de Bellekoutersite. Denk maar aan Affligem Kermist, een initiatief van ons team. Onze inwoners uit de drie dorpen hebben echter nood om samen te komen in hun eigen dorpskern. Alle drie de kernen, (Essene,Teralfene en Hekelgem) hebben een sterk verenigingsleven. Gelukkig maar! Wij willen iedereen de kans geven om ook in eigen dorp samen te komen. Dat is werken aan ons dorp voor morgen! Vandaar dat we werken aan een toekomstplan voor de bestaande parkings en zalen in de drie dorpen.

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst! Wij appreciëren enorm de inspanningen van de monitoren van de speelpleinwerking en de leiding van de jeugdbewegingen. Lijst Burgemeester wil een gebouwenfonds in het leven roepen voor de scoutsgroepen, de KAJ en de Chiro.  Hier...

read more

Mindermobielen

Mindermobielencentrale Met ouder worden is het noodzakelijk om contact te houden en ervoor te zorgen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Denise De Paepe zet zich in om via de mindermobielencentrale de mensen te helpen met hun boodschappen.  Als het even kan, gaan ze...

read more

Iedereen mee?

Iedereen mee? Achtergestelde groepen en minderheidsgroepen moeten we helpen bijbenen.  We willen dat iedereen mee is, ook met de digitale ontwikkeling.  We willen acties ondernemen, zodat mensen die het wat moeilijker hebben, aansluiting vinden bij het...

read more

Integreren moet je leren

Integreren moet je leren Er is best veel te doen rond migratie en integratie.  Lijst Burgemeester wil een nieuwe thuis bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, voor diegenen die hun kinderen willen zien opgroeien in normale omstandigheden. ...

read more

Superactive Senioren

Superactieve Senioren In Affligem zijn 4 seniorenbonden actief.  Samen tellen ze ongeveer 500 actieve senioren. De seniorenraad overkoepelt hun werking en zorgt zelf voor een gevarieerd programma met sporten, feesten, cursussen of gewoon genieten.  Het hoogtepunt is...

read more

Bewegen rond kunst en erfgoed

Bewegen rond kunst en erfgoed Op initiatief van onze betreurde 1e schepen en ereburger Leo De Ryck krijgt het oud-gemeentehuis nieuwe bewoners: de Affligemse gidsen en het Rode Kruis krijgen er hun vaste stek; de gidsen werken er een eerste project uit rond de...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.