OVER WONEN

Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor de toenemende vergrijzing, de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen en het verlangen naar zelfstandigheid bij personen met een beperking.

Zorgwonen, waarbij een kleinere woongelegenheid in een bestaande woning gecreëerd wordt, kan een oplossing zijn. Op die manier is zorg dichtbij en behoudt ieder zijn eigen plek in huis. De vernieuwde wetgeving inzake zorgwonen zal bekendgemaakt worden via infomomenten, flyers en publicaties in het gemeentelijk infoblad “Gespot”.

We zetten ook in op sensibiliseren en bekendmaken van bestaande premiestelsels voor renoveren en aanpassen van de gezinswoning. Bijzondere aandacht gaat naar de aanpassingspremies voor 65-plussers ter bevordering van het levenslang wonen in de eigen woning. 

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. De gemeente kan in dat geval een conformiteitsattest voor de woning afleveren. De gemeentelijke woonconsulente voert woningcontroles uit op aanvraag. De komende jaren zal er ingezet worden om eigenaar-verhuurders over dit thema te informeren en sensibiliseren. 

Ten slotte wordt er ook ingezet op een goede samenwerking tussen het OCMW, de wijkpolitie en de gemeente, zodat bepaalde problematieken bekend worden en er samen naar gepaste oplossingen kan gezocht worden.

We beloofden in de aanloop van de verkiezingen om verder werk te maken van de ontwikkeling van het Wouweveld voor sociale huur- en koopwoningen. Door bezwaren van buurtbewoners loopt dit dossier echter vertraging op. We staan nog steeds achter dit project. De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia stelt alles in het werk om het dossier alsnog tot een goed einde te brengen.

Om in de toekomst het Bindend Sociaal Objectief (BSO) te bereiken zal ook ingezet worden op kleinere projecten waar gefocust wordt op een gezonde sociale mix.

Inmiddels werd de industriële site Astravorm in Essene omgevormd tot een woonzone. 

Hierdoor krijgen zo’n 44 gezinnen de kans om zich hier te vestigen. 

AFFLIGEM TEKENT HET
BURGEMEESTERSCONVENANT

Omdat elke verandering klein begint, willen we in Affligem een bijdrage leveren in het streven naar gezonde lucht, propere waterlopen, en een evenwichtige mobiliteit. Affligem ondertekende het burgemeestersconvenant met de provincie Vlaams – Brabant om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn en de uitstoot van broeikasgassen met 80% te verminderen.

Meer op de fiets en te voet, meer groene ruimte, meer plaats voor water, de vervuiler betaalt, een strijd tegen zwerfvuil: er is veel dat wij samen kunnen doen.

Affligem is erin geslaagd om de mensen uit de drie dorpen samen te brengen op de Bellekoutersite. Denk maar aan Affligem Kermist, een initiatief van ons team. Onze inwoners uit de drie dorpen hebben echter nood om samen te komen in hun eigen dorpskern. Alle drie de kernen, (Essene,Teralfene en Hekelgem) hebben een sterk verenigingsleven. Gelukkig maar! Wij willen iedereen de kans geven om ook in eigen dorp samen te komen. Dat is werken aan ons dorp voor morgen! Vandaar dat we werken aan een toekomstplan voor de bestaande parkings en zalen in de drie dorpen.

NATUURONTWIKKELING

Na de ontwikkeling van het GNOP I (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan) in de Koudenbergbeekvallei is de gemeente gronden aan het verwerven in het GNOP II (Rozenlaan) en het GNOP III (Bremtstraat tot Potaardeweg). Op die manier zetten we in op meer groene ruimte.

ZORGEN VOOR DEGELIJK WATERBEHEER

Samen met heel wat andere instanties streven we naar meer plaats voor water in de Dendervallei. Het sas Teralfene verdwijnt om het waterpeil met 56 cm te laten dalen. Voor de omgeving van de Bellebeek stapte Affligem mee in een rivierencontract om de waterloop en zijn oevers beheersbaar te houden. In dezelfde omgeving schreef Affligem zich in om de Sluisvijvers in ere te herstellen en zo meer waterbuffering te garanderen.

EN VERDER…

Voor de opmaak van onze eigen klimaatplannen, de procesbegeleiding en als aanspreekpunt en coördinator werft Affligem een deskundige duurzaamheid & milieu aan.

Onder begeleiding van de provincie en intercommunale Haviland wil Affligem ambitieus de klimaatdoelstellingen halen.

We investeren in zwerfvuilcamera’s, een huisvuilophaling volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, een handhavingsbeleid en de verledding van onze openbare verlichting. Tot op vandaag past de gemeente nog 560.000 euro bij om het huisvuil in Affligem betaald te krijgen.

De inzet van zwerfvuilmeters en -peters, het enthousiasme van de milieuraad en de betrokkenheid van vele milieubewuste inwoners van Affligem zijn een steun om door te zetten.

 

De mens centraal

Een gemeente is bij voorkeur een gezellig dorp: voldoende groen en open ruimte, een sociale mix van bebouwing, een mobiliteit op maat, plaats voor sport, spel en recreatie, en natuurlijk ook voldoende ruimte voor een bruisend verenigingsleven. We zijn voortdurend in...

read more

Ruimte voor ontmoeting

De Cultuurzaal Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen samenkomen en geloven in de kracht van het verenigingsleven. Ruimte voor ontmoeting staat daarbij centraal. In 2021 openden we de gerenoveerde cultuurzaal. Tijdens een feestelijke opening trokken velen grote...

read more

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.